BulgarianEnglishFrenchGermanGreekItalianRomanianRussianSerbianSpanish
 • Актуализирани са преференциалните цени на електрическа енергия, съгласно решение № Ц-17 от 01.07.2017 г на КЕВР.

  Считано от 01.07.2017 г., преференциалните цени, без ДДС, за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, са както следва:

  1. Фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност до 5 kWp, включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии - 271,67 лв./MWh, при нетно специфично производство 1 261 kWh/kWp.

  2. Фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност над 5 kWp до 30 kWp, включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии - 231,20 лв./MWh, при нетно специфично производство 1 261 kWh/kWp.

 • Ред за присъединяване на мрежови фотоволтаични системи до 30 kWp

  Процедурата по изграждане на фотоволтаична система до 30kWp е описан в ЗУТ. Такъв строеж е 6-та категория и не е необходим инвестиционен проект. Стъпките за реализирането са: 

  1. Подава се искане в Общината за издаване разрешение за строеж на фотоволтаична система по условията на чл. 147, ал. 1 т.14 и ал. 2 на ЗУТ.
  2. Представят се становище на конструктор и проект от електроинженер с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им съгласно чл. 147, ал. 1, т. 14 ЗУТ
  3. Подава се заявление в местното ЕРП за получаване на становище, което да определи условията за присъединяване към разпределителната мрежа по чл. 24 т.1 от ЗЕВИ.
  4. Операторът на разпределителната мрежа в срок до 30 дни от датата на постъпване на искането изготвя и предлага на лицето, подало заявлението, договор за присъединяване на обекта при техническите изисквания, съдържащи се в издаденото становище и в разрешението за строеж.

  Повече информация може да намерите в публикуваната нова НАРЕДБА № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, която е в сила от 04.04.2014 год. Членовете в наредбата касаещи системите с облекчен режим са от чл.87 до чл.101.

   

  АПЕКС СОЛАР ООД е официален дистрибутор и сервизен партньор на инвертори за мрежови и хибридни фотоволтаични системи FRONIUS - Австрия

  fronius